Urząd Gminy w Komprachcicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje bieżące / wolne stanowiska

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zachęca wszystkich zainteresowanych do składania ofert, na prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 2018 r.

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
 i oświadczeń:

ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami; podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

ukończone szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach, realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

niekaralność za przestępstwo umyślne;

pełna zdolność do czynności prawnych;

znajomość:

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 ze zm.);

rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne, (Dz. U. nr 50, poz. 259.);

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

 

Prowadzenie programu odbywać się będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej, która obowiązywać będzie od dnia jej zawarcia maksymalnie do dnia 10.12.2018 roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

Formy pracy

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powinny być prowadzone przede wszystkim
w formie spotkań grupowych, uzupełnionych pracą indywidualną. Łączny czas programu powinien obejmować około 60 godzin zajęć grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Grupa powinna liczyć maksymalnie 15 uczestników.

 

Reguły uczestnictwa

Reguły uczestnictwa powinny być zawarte w formie dokumentu podpisywanego przez uczestników i zawierać zobowiązanie uczestnika do:

systematycznej obecności na zajęciach;

bezpiecznego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;

powstrzymywania się od przemocowych zachowań i postaw w kontakcie z członkami rodziny i z innymi ludźmi.

Osobę stosującą przemoc w rodzinie, u której zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu, narkotyków, lub innych substancji odurzających i psychotropowych, kieruje się
w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia.

Zakres oddziaływań:

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne powinny być prowadzone w oparciu o ramowy program, sporządzony przez realizatora. Program należy skonstruować tak, aby możliwe było osiągnięcia celów, określonych w § 4 ww. rozporządzenia tj.:

powstrzymywanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy
w rodzinie;

uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy
w rodzinie;

zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Dokumentowanie działań

Wszystkie działania wobec osób objętych programem oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów powinny być dokumentowane. Obecność uczestników na spotkaniach powinna być potwierdzona listami obecności.

 

Warunki ukończenia programu

Uczestnik powinien otrzymać dokument, potwierdzający ukończenie programu, jeśli brał udział
w minimum 70 % spotkań oraz zostały osiągnięte cele określone w zakresie oddziaływań.

 

Zakres wykonywanych zadań:

prowadzenie spotkań z uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie;

współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz instytucjami realizującymi zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

prowadzenie szczegółowej dokumentacji związanej z realizacją programu.

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV) 

 

dokumenty poświadczające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje,

ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie;

oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym;

oferta cenowa - zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w programie korekcyjno-edukacyjnym.  W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów.  

Klauzula informacja

Zgodnie z art.13 ust. 1, 2 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L z 2016 r. Nr 119, s.1) - dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Opolu przy ul. Książąt Opolskich  27 ;  45 – 005 Opole  tel. 77 4420504 Fax 774410505; e-mail: pcpropole@wp.pl, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych:  - adres poczty elektronicznej: e-mail: krzysztofalex@o2.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rozeznania dot. prowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, na podstawie realizacji obowiązku prawnego administratora danych w zakresie uzyskania danych na etapie rekrutacji oraz zgody kandydata.

Odbiorcą Pani/Pana danych będą:

podmioty i organy, którym Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany  udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności wynikające z obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył wykonywanie czynności związane z obsługą informatyczną;

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane  do państwa  trzeciego lub organizacji  międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu na jaki zostają zebrane:

 

dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostaje wyłoniony w procesie rekrutacji zostają dołączone do akt osobowych,

dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się i zostały

umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego,

dokumenty aplikacyjne pozostałych osób podlegają zwrotowi, będą odsyłane lub odbierane przez zainteresowanych.

W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do sprostowania  usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .

Podanie  przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji procesu naboru.

Pani/Pana dane osobowe nie  będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie 2018” do dnia 09.07.2018r.
do godz. 17.00 na adres:


Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywność ………   [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa ………………, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje:
  1. groszek z marchewką 4 kg,
  2. fasola biała 4 kg,
  3. koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
  4. buraczki wiórki 1,05 kg,
  5. powidła śliwkowe 1,5 kg,
  6. makaron jajeczny 4,5 kg,      
  7. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
  8. ryż biały 4 kg,
  9. kasza gryczana 2 kg,
  10. herbatniki maślane 0,6 kg,
  11. mleko UHT 7 l,
  12. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
  13. gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
  14. szynka drobiowa 3 kg,
  15. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
  16. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
  17. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
  18. cukier biały 4 kg,
  19. olej rzepakowy 4 l;   
 3. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 6. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzesz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

Załączniki

Lista OPL z dnia ….

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOLSKIEGO W 2016 R.

 

Dni otwarcia

Adresy punktów i godziny otwarcia

Opole

ul. Ks. Opolskich 27

tel. 697686123

Opole

ul. 1 Maja 29

tel. 775415148

Niemodlin

ul. Wojska Polskiego 5

tel. 697685812

Ozimek

ul. Częstochowska 31

tel. 697686275

Prószków

ul. Zamkowa 2

tel. 697686155

Poniedziałek

8.00 – 12.00

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

11.00 – 19.00

13.00 – 17.00

Wtorek

8.00 – 12.00

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

Środa

7.30 – 11.30

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

14.00 – 20.00

14.00 – 18.00

Czwartek

10.00 – 14.00

13.00 – 17.00

13.00 – 17.00

11.00 – 19.00

13.00 – 17.00

Piątek

12.00 – 16.00

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

7.30 – 11.30

Porad udzielają:

Adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Opolu

Radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu

Organizacje pozarządowe

Radca prawny z Fundacji TOGATUS PRO BONO

ul. Warmińska 7/1

10-544 Olsztyn

Magister prawa

ze Stowarzyszenia

Klub Jagielloński

ul. Rynek Główny 34

31-010 Kraków

Radca prawny lub adwokat

ze Stowarzyszenia OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo

ul. Hubala 17A/405

45-266 Opole

 

 

 

 

Policjanci Dzielnicowi Gminy Komporachcice

sierż. sztab. Kalina Trond

Komisariat Policji w Niemodlinie

Rejon 45 – telefon do kierownika 77 402 36 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚCI:

 • Komprachcice,
 • Polska Nowa Wieś,
 • Wawelno

   

mł. asp.  Grzegorz Łuczyszyn

Komisariat Policji w Niemodlinie

Rejon 52 – telefon 77-402-36-78

pokój 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚCI:

 • Chmielowice,
 • Domecko,
 • Dziekaństwo,
 • Ochodze,
 • Osiny,
 • Żerkowice
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2012
  przez: Bogdan Święs
 • opublikowano:
  19-06-2012 08:06
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  03-07-2018 11:41
  przez: Bogdan Święs
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Komprachcicach
  odwiedzin: 4607
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Komprachcicach
46-070 Komprachcice
ul. Kolejowa 3
NIP: 9910471296 REGON: 531413082

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 403 17 00 - 02
fax: +48 77 403 17 25
e-mail: ug@komprachcice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×